РОЗПОРЯДЖЕННЯ Вінницької обласної державної адміністрації № 261 від 23 травня 2011 року Про доступ до публічної інформації

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯвід 23 травня 2011 року № 261

Про доступ до публічної інформації


На виконаня Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є обласна державна адміністрація.

1.2. Форму запиту на інформацію.

2. Загальному відділу (Довгань О.М.) спільно з юридичним відділом (Кобзар О.Д.), сектором режимно-секретної роботи (Кононенко Т.А.) апарату облдержадміністрації у тижневий термін розробити та подати на затвердження:

перелік відомостей, що становлять службову інформацію;

інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

3. Визначити:

3.1. Заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Прокопчука О.А. відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, розпорядником якої є облдержадміністрація.

3.2. Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації (Кудринецький В.Б.) відповідальним структурним підрозділом з питань реєстрації, опрацювання, систематизації, аналізу і контролю за розглядом запитів щодо надання публічної інформації та консультацій під час оформлення запитів.

4. Начальнику відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації (Кудринецький В.Б.) внести відповідні зміни до положення про відділ та посадових інструкцій працівників відділу.

5. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації (Василюк С.М.), відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації (Шевчук Л.С.) забезпечити оперативне оприлюднення та оновлення в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті облдержадміністрації інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію.

6. Відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації (Шевчук Л.С.) у тижневий термін внести пропозиції голові облдержадміністрації щодо створення системи обліку документів, що знаходяться в облдержадміністрації і містять публічну інформацію, передбачивши обов’язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті (в разі його відсутності – в інший прийнятний для громадян спосіб).

7. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій затвердити відповідні порядки доступу до публічної інформації та визначити структурні підрозділи (осіб), відповідальних за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації та затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію.

8. Управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації (Смірнов І.М.) сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.

9. Директору Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій області (Пашиніна Т.С.) забезпечити проведення навчань і підвищення кваліфікації відповідальних осіб з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Перший заступник голови
облдержадміністрації

І. МОВЧАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
від 23 травня 2011 року № 261

П О Р Я Д О К
доступу до публічної інформації, 
розпорядником якої є обласна державна адміністрація

1. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

3. Запит на інформацію має містити:

3.1. Ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу звязку, якщо такий є.

3.2. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

3.3. Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

4. Всі запити на публічну інформацію, які надходять до обласної державної адміністрації, подаються на реєстрацію до відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації або за телефоном (факсом) – 61-45-03 чи електронною поштою – public@vin.gov.ua.

5. Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

6. Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

7. Залежно від змісту запиту, він подається першому заступнику голови, заступнику голови – керівнику апарату або заступнику голови облдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків). Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Відповідь реєструється в відділі роботи із зверненнями громадян і надсилається адресату.

8. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на кпіювання та друк. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється розпорядженням голови облдержадміністрації в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

8. Відповідь на запит на інформацію надається обласною державною адміністрацією не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

9. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

10. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

11. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, обласна державна адміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

12. У разі, коли обласна державна адміністрація, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що запитувач повідомляється письмово.

13. Якщо обласній державній адміністрації відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується належному розпоряднику інформації разом із супровідним листом з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

14. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

15. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

_______________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
від 23 травня 2011 року № 261

Форма запиту на інформацію

Голові обласної державної адміністрації
__________________________________
__________________________________
(ПІБ або назва юридичної особи, поштова___________________________________
(електронна) адреса, контактний телефон)
___________________________________
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені:
Вид, назва, реквізити чи зміст документа (до якого Ви хотіли отримати доступ) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
або
Я б хотів отримати доступ до інформацію про… (загальний опис інформації)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Відповідь прошу надати:

Поштою (вказати поштову адресу)

Факсом (вказати номер факсу)

Електронною поштою (вказати E-mail/)

В усній формі (вказати номер телефону)

______________________ ______________________

(дата) (підпис)

Запит подається до відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації (каб. 102). Відповідь на запит надається в терміни, встановлені ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Коментування закрито.

Comments are closed.

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 Internftional Licence, якщо не зазначене інше .